Borås Truckservice erbjuder nu besiktning av lagersystem

Det finns många dolda risker på ett lager som t ex skadade ställage, olämpliga eller saknade säkerhetsdetaljer Vissa risker är lätta att upptäcka, men många är dolda och om inte åtgärder vidtas kan det resultera i allvarliga skador.

Se över alla risker

Lagerchefer och operativa chefer kanske inte alltid är införstådda med vilka risker som kan uppstå för personal, verksamhet och lager vid misskötsel.

En besiktning kan:

 • Förhindra skador på personer och gods.
 • Förlänga livslängden på lagerinredning.
 • Minska framtida reparationskostnader, vid tidigt upptäckt skada.
 • Tillhandahålla bedömning av lagerinredningens allmänna status.

Utförande

Borås Truckservice AB utför fullständiga besiktningar i enlighet med lokal lagstiftning och föreskrifter i europeisk standard SS-EN15635.

Efter varje besiktning upprättas ett detaljerat besiktningsprotokoll som visar på områden som måste repareras omgående eller bör hållas under uppsikt. Riskerna graderas enligt ett enkelt trafikljussystem, rött, gult och grönt.

Besiktning utförs som okulärbesiktning av vissa utsatta delar, som exempelvis påkörningsskador, överlaster och belastingsinformation.

Besiktningens huvudsyfte är att i största möjliga mån tillse att säkerheten mot ras eller annan fara för personalen säkerställs.

Monteringskontroll

Innebär att pallställaget efter slutmontering och innan de tages i bruk skall genomgå en kontroll där det kontrolleras att montaget är korrekt utfört.

Fortlöpande kontroll

Pallställ skall fortlöpande kontrolleras minst var 12:e månad för att utröna om stolpar, bärbalk infästningsanordningar stag etc. är deformerade eller på annat sätt skadade så att pallställets hållfasthet påverkas. Beställaren eller brukaren ansvarar för att kontrollen utföres och dokumenteras. Periodisk kontroll enl SS‐EN 15635:2008

Nya och utökade krav på säkerhet i lagermiljö

Nya och utökade krav på säkerhet i lagermiljö trädde ikraft den 1 Juli 2007. Arbetsmiljöverket har i författningssamligen med beteckningen AFS 2006:4 under punkten A 3:2 utökat kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ.

De nya kraven:

 1. Tydliga informationstavlor skall finnas, på väl synlig plats som anger maxlast per
  sektion och maxlast per bärplan.
 2. Om påkörning kan medföra risker skall gavlar och stolpar förses med
  påkörningsskydd.
 3. Pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet. Det betyder att pallställ
  alltid skall förankras i golv och om det trots golvinfästning föreligger instabilitet skall
  annan betryggande infästning företagas.
 4. Pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället,
  s.k. genomskjutningsskydd, om den inte uppenbart är onödigt. Exempelvis om
  pallstället står mot en vägg.

Det yttersta ansvaret för att bestämmelserna efterlevs och händelse av olycka åvilar
företagets VD eller juridisk tillförordnad platsansvarig.

Försummelse att genomföra regelbundna visuella kontroller eller årlig Ställagebesiktning, samt att inte reparera eventuella skador, kan i händelse av olycka leda till åtal.

De viktigaste återfinns i föreskrifterna AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 1981:15 Skydd mot ras, samt AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning som trädde i kraft 1 juli 2007 och som ersätter AFS 1998:4.

Kontakta oss för mer information!

Behöver du ytterligare information om våra besiktningar är du välkommen att kontakta oss. 

Christer Olsson

Utbildningsansvarig

Mobil: +46 708-91 49 58

christer@borastruckservice.se